1 Series Adjustable Shut-off Nutrunner and Screwdrivers

1系列-角式

1系列-角式

品质与性能的保证,合理的价格

1系列气动螺丝刀和气动螺母扳手结合了久经考验的品质与性能,同时具备多种轻型装配应用的经济性。

产品特点

  • 扭矩范围: 2.2到46 in. lb / 0.25到5.2 Nm
  • 700 RPM
  • 轻型涂层手柄,使操作更容易
  • 参数表格中包括了我们最受欢迎的型号

 


© 2016 Ingersoll Rand. All rights reserved.